Podmínky – řád

1. Vaše přihláška do kurzů (písemná, elektronická, telefonická) je závazná.
Odhlásit se je možné pouze před zahájením kurzů, storno poplatek je 30% z kurzovného.
Při zrušení účasti účastníkem kurzu v průběhu kurzů, i z vážných důvodů se kurzovné nevrací.

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, provozovateli tanečních kurzů Tomáši Mikulskému k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou. Osobní údaje klientů neposkytujeme třetím stranám.

3. Řádná docházka je v zájmu návštěvníka, nenavštívené hodiny nemohou být z kurzovného odečítány.

4. Změna rozvrhu (termínu, hodiny) je v nutných, výjimečných případech vyhrazena.

5. Průkaz účastníka kurzu je nepřenosným dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů.
Při každé návštěvě lekce účastník přikládá průkaz k zaznamenání účasti. Průkaz je vydán účastníkovi v prvních hodinách kurzu proti předložení dokladu o zaplacení. V případě ztráty požádá účastník kurzu o vydání duplikátu. Vystavení duplikátu je zpoplatněno 150,-Kč.

6. V kurzech pro mládež není možné odcházet v průběhu výuky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu nutný předčasný odchod účastníka kurzu, žádáme rodiče o krátké písemné sdělení s uvedením kontaktu.

7. Vhodné společenské oblečení pro účastníky kurzu a pro návštěvníky je zásadní podmínkou závaznou pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit pravidelné hodiny. Účastníci docházejí do kurzu již v předepsaném oblečení. U sálů nejsou převlékárny a ani toalety nejsou vhodným místem pro převlékání. K odkládání svrchního oblečení a zavazadel slouží šatna. Do sálu není vhodné, z prostorových, bezpečnostních a estetických důvodů, donášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla s výjimkou dámské kabelky.

8. Obecná společenská pravidla, pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro účastníky kurzu a jejich hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může vyučující účastníka z kurzů bez náhrady vyloučit.
Žvýkačka není vhodným společenským doplňkem účastníků kurzu.

9. Fotografování a pořizování audio a videozáznamu v sálech v průběhu lekcí na jakékoliv nosiče není možné bez souhlasu vyučujícího před zahájením lekce. Zároveň prosíme omezit tuto aktivitu na prodloužené a věneček.

10. V průběhu výuky není vhodné v sále používat mobilní telefony.

11. Vyučujícího tanečního mistra je vhodné oslovovat „MISTŘE“, tato výsada je určena tanečním mistrům od nepaměti.

12. V sálech se nekouří. Jsou-li v přilehlých prostorách zřízeny místa vyhrazená pro kouření, netýká se to účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů.

13. Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu pro mládež není povolena. Věk účastníka není rozhodující. Stejně tak není možné donášet do sálů a přilehlých prostor jakékoliv vlastní nápoje a jiné poživatiny. U všech sálů je k dispozici za tímto účelem zajištěno občerstvení.

14. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

15. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že byl s těmito podmínkami – řádem seznámen, bere je na vědomí a vše akceptuje.

Platí od 1. ledna 2014

Tomáš Mikulský, v.r.